Zacznijmy od Prawa Autorskiego.

Zabezpiecza ono wszelkie prawa związane z wykonaniem dzieła i jest niezbywalne. Nie można go odstąpić ani sprzedać. Przepisy te zabezpieczają autora i powodują że jest jedyną osobą która może decydować o dalszych losach dzieła czy czerpaniu z nich korzyści. Prawa te nigdy nie wygasają, nie można ich odsprzedać ani przenieść na kogoś innego. Należy również pamiętać że jedynie autor ma prawo podpisać się pod dziełem, niezależnie od tego czy będzie to Jego Nazwisko, czy też pseudonim. Bez zgody autora nie można dokonywać żadnych zmian ani przetwarzać obrazu w jakimkolwiek jego fragmencie.  Autor ma prawo wyrazić zgodę na publikację jego dzieła na warunkach jakie ustali z ewentualnym klientem czy zleceniodawcą. Tylko po ustaleniu tych warunków osobie trzeciej przysługuje możliwość publikacji dzieła bez podania autora do publicznej wiadomości.

Jak chronić się przed wykorzystaniem materiału bez naszej zgody. Procedurę należy rozpocząć od wezwania do zaprzestania wykorzystywania materiału do którego przysługują nam Prawa Autorskie. Można złożyć wniosek o publiczne oświadczenie co do właściwego autora, co często skutkuje natychmiastową reakcją po stronie osoby która naruszyła prawo. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione przysługuje autorowi prawo do roszczenia majątkowego w postaci zadośćuczynienia lub uiszczenia sumy pieniężnej na korzyść autora lub na cele społeczne. W ostateczności możemy domagać się naszych praw w Sądzie. Przed złożeniem pozwu warto zaopatrzyć się w opinie prawników lub powołać się na konkretne przepisy dotyczące Osobistego Prawa Autorskiego i jego naruszenia.

Prawa majątkowe.

Autor dzieła może na mocy odpowiedniej licencji bądź umowy przekazać zleceniodawcy bądź innej osobie prawo do publikacji bez podania nazwiska autora. Zleceniobiorca nabywa prawo majątkowe na podstawie którego może utwór rozpowszechniać. Zasady i „pole prezentacji” powinny być ściśle określone umową bądź licencją. Każde uchybienie od tej umowy skutkuje natychmiastowym jej zerwaniem bądź cofnięciem licencji z wszelkimi prawami dotyczącymi odstąpienia od warunków. Warto ściśle określić margines wykorzystania materiału oraz czas jego publikacji.

Powinniśmy pamiętać że prawa majątkowe trwają przez cały okres życia autora.

Prawo ochrony wizerunku

Regulowane jest przez przepisy o prawie autorskim. Wynika z niego że prawo do ochrony wizerunku ma każdy, pod warunkiem że nie jest osobą publiczną lub powszechnie znaną. Jednak i te osoby są chronione ograniczonym prawem. Przysługuje od nich zwolnienie w sytuacji  gdy wykonują swoją pracę lub pełnią funkcję publiczną. Tylko w tym aspekcie możemy wykorzystać materiał fotograficzny. Prawo do ochrony wizerunku nie przysługuje w sytuacji gdy osoba jest częścią zgromadzenia publicznego, imprezy masowej bądź częścią krajobrazu. W tym ostatnim przypadku prawo jest mało precyzyjne. Nie określa bowiem w żaden sposób jaką częścią kadru może być fotografowana osoba.